Checkin Con đường gốm đỏ Vĩnh long

Checkin Con đường gốm đỏ Vĩnh long

Một điểm nhấn của Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023 là Con đường nghệ thuật với những sản phẩm gốm đỏ đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long.

Checkin Con đường gốm đỏ Vĩnh long

Checkin Con đường gốm đỏ Vĩnh long

Một điểm nhấn của Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023 là Con đường nghệ thuật với những sản phẩm gốm đỏ đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long.

Checkin Con đường gốm đỏ Vĩnh long

Checkin Con đường gốm đỏ Vĩnh long

Một điểm nhấn của Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023 là Con đường nghệ thuật với những sản phẩm gốm đỏ đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long.

Checkin Con đường gốm đỏ Vĩnh long

Checkin Con đường gốm đỏ Vĩnh long

Một điểm nhấn của Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023 là Con đường nghệ thuật với những sản phẩm gốm đỏ đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long.

Checkin Con đường gốm đỏ Vĩnh long

Checkin Con đường gốm đỏ Vĩnh long

Một điểm nhấn của Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023 là Con đường nghệ thuật với những sản phẩm gốm đỏ đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long.

Checkin Con đường gốm đỏ Vĩnh long

Checkin Con đường gốm đỏ Vĩnh long

Một điểm nhấn của Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023 là Con đường nghệ thuật với những sản phẩm gốm đỏ đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long.

Checkin Con đường gốm đỏ Vĩnh long

Checkin Con đường gốm đỏ Vĩnh long

Một điểm nhấn của Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023 là Con đường nghệ thuật với những sản phẩm gốm đỏ đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long.

Checkin Con đường gốm đỏ Vĩnh long

Một điểm nhấn của Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023 là Con đường nghệ thuật với những sản phẩm gốm đỏ đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long.