Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Đoàn phá cuộc chơi với bố vợ

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Đoàn phá cuộc chơi với bố vợ

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Đoàn phá cuộc chơi với bố vợ. Không muốn mãi núp dưới bóng bố vợ, Đoàn quyết định phá cuộc chơi.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Đoàn phá cuộc chơi với bố vợ

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Đoàn phá cuộc chơi với bố vợ

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Đoàn phá cuộc chơi với bố vợ. Không muốn mãi núp dưới bóng bố vợ, Đoàn quyết định phá cuộc chơi.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Đoàn phá cuộc chơi với bố vợ

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Đoàn phá cuộc chơi với bố vợ

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Đoàn phá cuộc chơi với bố vợ. Không muốn mãi núp dưới bóng bố vợ, Đoàn quyết định phá cuộc chơi.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Đoàn phá cuộc chơi với bố vợ

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Đoàn phá cuộc chơi với bố vợ

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Đoàn phá cuộc chơi với bố vợ. Không muốn mãi núp dưới bóng bố vợ, Đoàn quyết định phá cuộc chơi.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Đoàn phá cuộc chơi với bố vợ

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Đoàn phá cuộc chơi với bố vợ. Không muốn mãi núp dưới bóng bố vợ, Đoàn quyết định phá cuộc chơi.