Đình Trà Cổ Quảng Ninh

Đình Trà Cổ Quảng Ninh

Đình Trà Cổ là một di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, nằm ở khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đình được xây dựng từ thời Hậu Lê, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của con người, vùng đất Trà Cổ. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tham quan Đình Trà Cổ qua bài viết dưới đây nhé

Đình Trà Cổ Quảng Ninh

Đình Trà Cổ Quảng Ninh

Đình Trà Cổ là một di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, nằm ở khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đình được xây dựng từ thời Hậu Lê, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của con người, vùng đất Trà Cổ. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tham quan Đình Trà Cổ qua bài viết dưới đây nhé

Đình Trà Cổ Quảng Ninh

Đình Trà Cổ Quảng Ninh

Đình Trà Cổ là một di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, nằm ở khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đình được xây dựng từ thời Hậu Lê, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của con người, vùng đất Trà Cổ. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tham quan Đình Trà Cổ qua bài viết dưới đây nhé

Đình Trà Cổ Quảng Ninh

Đình Trà Cổ Quảng Ninh

Đình Trà Cổ là một di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, nằm ở khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đình được xây dựng từ thời Hậu Lê, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của con người, vùng đất Trà Cổ. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tham quan Đình Trà Cổ qua bài viết dưới đây nhé

Đình Trà Cổ Quảng Ninh

Đình Trà Cổ Quảng Ninh

Đình Trà Cổ là một di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, nằm ở khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đình được xây dựng từ thời Hậu Lê, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của con người, vùng đất Trà Cổ. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tham quan Đình Trà Cổ qua bài viết dưới đây nhé

Đình Trà Cổ Quảng Ninh

Đình Trà Cổ Quảng Ninh

Đình Trà Cổ là một di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, nằm ở khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đình được xây dựng từ thời Hậu Lê, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của con người, vùng đất Trà Cổ. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tham quan Đình Trà Cổ qua bài viết dưới đây nhé

Đình Trà Cổ Quảng Ninh

Đình Trà Cổ là một di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, nằm ở khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đình được xây dựng từ thời Hậu Lê, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của con người, vùng đất Trà Cổ. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tham quan Đình Trà Cổ qua bài viết dưới đây nhé