Từ đường Nguyễn Khuyến Hà Nam

Từ đường Nguyễn Khuyến Hà Nam

Từ đường Nguyễn Khuyến được xây dựng vào năm 1880, sau khi nhà thơ Nguyễn Khuyến mất. Từ đường được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống của Việt Nam, gồm 5 gian 2 dĩ. Gian giữa thờ bài vị của Nguyễn Khuyến, hai gian bên trái thờ vợ và con của ông, hai gian bên phải thờ những người con cháu của ông.

Từ đường Nguyễn Khuyến Hà Nam

Từ đường Nguyễn Khuyến Hà Nam

Từ đường Nguyễn Khuyến được xây dựng vào năm 1880, sau khi nhà thơ Nguyễn Khuyến mất. Từ đường được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống của Việt Nam, gồm 5 gian 2 dĩ. Gian giữa thờ bài vị của Nguyễn Khuyến, hai gian bên trái thờ vợ và con của ông, hai gian bên phải thờ những người con cháu của ông.

Từ đường Nguyễn Khuyến Hà Nam

Từ đường Nguyễn Khuyến Hà Nam

Từ đường Nguyễn Khuyến được xây dựng vào năm 1880, sau khi nhà thơ Nguyễn Khuyến mất. Từ đường được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống của Việt Nam, gồm 5 gian 2 dĩ. Gian giữa thờ bài vị của Nguyễn Khuyến, hai gian bên trái thờ vợ và con của ông, hai gian bên phải thờ những người con cháu của ông.

Từ đường Nguyễn Khuyến Hà Nam

Từ đường Nguyễn Khuyến được xây dựng vào năm 1880, sau khi nhà thơ Nguyễn Khuyến mất. Từ đường được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống của Việt Nam, gồm 5 gian 2 dĩ. Gian giữa thờ bài vị của Nguyễn Khuyến, hai gian bên trái thờ vợ và con của ông, hai gian bên phải thờ những người con cháu của ông.