Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Hiếu khóc khi nghe điện thoại anh trai

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Hiếu khóc khi nghe điện thoại anh trai

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Hiếu khóc khi nghe điện thoại anh trai. Hiếu tỏ ra nghịch ngợm nhưng bên trong là một người sống rất tình cảm.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Hiếu khóc khi nghe điện thoại anh trai

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Hiếu khóc khi nghe điện thoại anh trai

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Hiếu khóc khi nghe điện thoại anh trai. Hiếu tỏ ra nghịch ngợm nhưng bên trong là một người sống rất tình cảm.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Hiếu khóc khi nghe điện thoại anh trai

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Hiếu khóc khi nghe điện thoại anh trai

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Hiếu khóc khi nghe điện thoại anh trai. Hiếu tỏ ra nghịch ngợm nhưng bên trong là một người sống rất tình cảm.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Hiếu khóc khi nghe điện thoại anh trai

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Hiếu khóc khi nghe điện thoại anh trai

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Hiếu khóc khi nghe điện thoại anh trai. Hiếu tỏ ra nghịch ngợm nhưng bên trong là một người sống rất tình cảm.

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Hiếu khóc khi nghe điện thoại anh trai

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập 19: Hiếu khóc khi nghe điện thoại anh trai. Hiếu tỏ ra nghịch ngợm nhưng bên trong là một người sống rất tình cảm.