Den Den Mushi Ốc sên truyền tin gây ám ảnh trong 'One Piece' live action

Den Den Mushi Ốc sên truyền tin gây ám ảnh trong 'One Piece' live action

Bản chuyển thể ''One Piece'' của Netflix đưa những nhân vật thú vị từ thế giới do Eiichiro Oda sáng tạo vào live-action, bao gồm cả chiếc điện thoại hình con ốc sên đặc trưng trong truyện gốc.

Den Den Mushi Ốc sên truyền tin gây ám ảnh trong 'One Piece' live action

Den Den Mushi Ốc sên truyền tin gây ám ảnh trong 'One Piece' live action

Bản chuyển thể ''One Piece'' của Netflix đưa những nhân vật thú vị từ thế giới do Eiichiro Oda sáng tạo vào live-action, bao gồm cả chiếc điện thoại hình con ốc sên đặc trưng trong truyện gốc.

Den Den Mushi Ốc sên truyền tin gây ám ảnh trong 'One Piece' live action

Den Den Mushi Ốc sên truyền tin gây ám ảnh trong 'One Piece' live action

Bản chuyển thể ''One Piece'' của Netflix đưa những nhân vật thú vị từ thế giới do Eiichiro Oda sáng tạo vào live-action, bao gồm cả chiếc điện thoại hình con ốc sên đặc trưng trong truyện gốc.

Den Den Mushi Ốc sên truyền tin gây ám ảnh trong 'One Piece' live action

Den Den Mushi Ốc sên truyền tin gây ám ảnh trong 'One Piece' live action

Bản chuyển thể ''One Piece'' của Netflix đưa những nhân vật thú vị từ thế giới do Eiichiro Oda sáng tạo vào live-action, bao gồm cả chiếc điện thoại hình con ốc sên đặc trưng trong truyện gốc.

Den Den Mushi Ốc sên truyền tin gây ám ảnh trong 'One Piece' live action

Den Den Mushi Ốc sên truyền tin gây ám ảnh trong 'One Piece' live action

Bản chuyển thể ''One Piece'' của Netflix đưa những nhân vật thú vị từ thế giới do Eiichiro Oda sáng tạo vào live-action, bao gồm cả chiếc điện thoại hình con ốc sên đặc trưng trong truyện gốc.

Den Den Mushi Ốc sên truyền tin gây ám ảnh trong 'One Piece' live action

Bản chuyển thể ''One Piece'' của Netflix đưa những nhân vật thú vị từ thế giới do Eiichiro Oda sáng tạo vào live-action, bao gồm cả chiếc điện thoại hình con ốc sên đặc trưng trong truyện gốc.