Park Seo Joon góp mặt trong bộ phim mới The Marvels

Park Seo Joon góp mặt trong bộ phim mới The Marvels

The Marvels thuộc giai đoạn thứ 5 trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Phim là phần tiếp nối của Ms.Marvel năm 2022. The Marvels là bộ phim thứ 33 của Marvel Studios.

Park Seo Joon góp mặt trong bộ phim mới The Marvels

Park Seo Joon góp mặt trong bộ phim mới The Marvels

The Marvels thuộc giai đoạn thứ 5 trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Phim là phần tiếp nối của Ms.Marvel năm 2022. The Marvels là bộ phim thứ 33 của Marvel Studios.

Park Seo Joon góp mặt trong bộ phim mới The Marvels

Park Seo Joon góp mặt trong bộ phim mới The Marvels

The Marvels thuộc giai đoạn thứ 5 trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Phim là phần tiếp nối của Ms.Marvel năm 2022. The Marvels là bộ phim thứ 33 của Marvel Studios.

Park Seo Joon góp mặt trong bộ phim mới The Marvels

Park Seo Joon góp mặt trong bộ phim mới The Marvels

The Marvels thuộc giai đoạn thứ 5 trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Phim là phần tiếp nối của Ms.Marvel năm 2022. The Marvels là bộ phim thứ 33 của Marvel Studios.

Park Seo Joon góp mặt trong bộ phim mới The Marvels

The Marvels thuộc giai đoạn thứ 5 trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Phim là phần tiếp nối của Ms.Marvel năm 2022. The Marvels là bộ phim thứ 33 của Marvel Studios.