Bảo Hiểm Xe Máy Trên và Dưới 50cc, Xe Máy Điện - GIC

Voucher Giấy Bảo Hiểm Xe Máy Trên và Dưới 50cc, Xe Máy Điện - GIC Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe máy là gì? Là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông theo quy định của Nhà nước. Khi có tai nạn xảy ra, bảo hiểm TNDS sẽ bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn do lỗi của chủ xe cơ giới (chứ không phải bồi thường cho chủ xe). Người bị tai nạn sẽ được bảo hiểm chi trả quyền lợi bồi thường cho những thiệt...

Bảo Hiểm Xe Máy Trên và Dưới 50cc, Xe Máy Điện - GIC

Voucher Giấy Bảo Hiểm Xe Máy Trên và Dưới 50cc, Xe Máy Điện - GIC Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe máy là gì? Là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông theo quy định của Nhà nước. Khi có tai nạn xảy ra, bảo hiểm TNDS sẽ bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn do lỗi của chủ xe cơ giới (chứ không phải bồi thường cho chủ xe). Người bị tai nạn sẽ được bảo hiểm chi trả quyền lợi bồi thường cho những thiệt...